Vaši podaci su u Vašim rukama. Mi ?emo Vas uvek transparentno obavestiti o tome zašto nam trebaju Vaši podaci i koliko dugo ?emo ih ?uvati. To Vam omogu?ava da se sami odlu?ite u koje svrhe možemo da koristimo Vaše podatke. U cilju obezbe?ivanja najve?e mogu?e sigurnosti, informacije se uvek prenose u enkriptovanom obliku. Ukoliko ne želite da više obra?ujemo Vaše podatke, molimo da nas o tome obavestite putem elektronske pošte navedene pod ta?kom 1.2. ovog dokumenta.

1. Opšte informacije

Svrha ove Politike privatnosti je da Vam pruži informacije o obradi Vaših li?nih podataka koja se vrši prilikom i/ili u vezi sa Vašim koriš?enjem našeg vebsajta, kao i u vezi sa odre?enim dodatnim uslugama koje Vam pružamo, a kako je detaljno opisano u odeljcima 2. i 3. ove Politike privatnosti.

Ukoliko se ne slažete sa bilo kojom odredbom ove Politike privatnosti, molimo Vas da odmah prestanete sa koriš?enjem našeg vebsajta. Vaše dalje koriš?enje ovog vebsajta, odnosno pristupanje njegovim sadržajima i/ili koriš?enje usluga s tim u vezi koje dodatno pružamo, smatra?e se prihvatanjem ove Politike privatnosti.

1.1. Obrada li?nih podataka

Li?ni podaci su, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o li?nosti Republike Srbije (u daljem tekstu: Zakon o li?nim podacima), sve informacije koje se odnose na fizi?ko lice ?iji je identitet na osnovu tih podataka odre?en ili odrediv, npr. ime i prezime, adresa elektronske pošte, IP adresa, itd.

Kao što je prethodno navedeno, detaljne informacije o prikupljanju i daljoj obradi Vaših li?nih podataka, uklju?uju?i i informacije o pravnom osnovu i svrsi konkretne obrade, sadržane su u odeljcima 2. i 3. ove Politike privatnosti.

Pravni osnov obrade Vaših li?nih podataka može da bude Vaša saglasnost ili okolnost da je konkretna obrada neophodna za ostvarivanje nekog našeg legitimnog interesa (ili legitimnog interesa tre?eg lica) ili je neophodna za izvršenje ugovora zaklju?enog sa nama ili za ispunjenje naših pravnih obaveza. Svrha konkretne obrade može da bude omogu?avanje funkcionisanja našeg vebsajta i/ili analiza i dalje poboljšavanje njegovih performansi i/ili ponuda personalizovanih sadržaja i/ili pružanje usluga ?ije ste pružanje od nas zatražili (na primer radi slanja našeg newsletter-a) i/ili komunikacija u vezi sa prethodno navedenim i/ili komunikacija sa Vama iz marketinških razloga.

1.2. Rukovalac podataka

Odgovoran za ovde opisanu obradu Vaših li?nih podataka u svojstvu rukovaoca podataka je:

BetterHow
Šanti?eva 9, Kragujevac

E-mail: [email protected]

1.3. Prava lica na koja se podaci odnose

Kao lice na koje se odnose li?ni podaci koje obra?ujemo, imate odre?ena prava u vezi sa tom obradom, pod uslovima i u slu?ajevima predvi?enim Zakonom o li?nim podacima, a kako je detaljno navedeno u odeljku 4. ove Politike privatnosti.

1.4. Otkrivanje nadležnim organima

U slu?aju zakonske obaveze, zadržavamo pravo otkrivanja podataka o Vama nadležnim državnim organima.

Pravni osnov: ?lan 12. stav 1. ta?ka 3. Zakona o li?nim podacima.

2. Prikupljanje i dalja obrada li?nih podataka prilikom posete našem vebsajtu

Prilikom posete i koriš?enja našeg vebsajta isklju?ivo u informativne svrhe ili nam Vaše li?ne podatke ne date na neki drugi na?in, prikupljamo samo one Vaše li?ne podatke koje prenosi Vaš internet pretraživa?, a što je tehni?ki neophodno kako bismo mogli da Vam prikažemo naš vebsajt i da obezbedimo stabilnost i sigurnost.

Prenosimo prikupljene podatke spoljnim pružaocima usluga i drugim licima sa kojima smo zaklju?ili odgovaraju?e ugovore (npr. hosting) za potrebe prikazivanja vebsajta i postavljanje sadržaja.

2.1. Kola?i?i

Prilikom Vaše posete i koriš?enja našeg vebsajta, na Vašem kompjuteru se skladište kola?i?i ili druge tehnologije poput piksela (u daljem tekstu “Kola?i?i”). Kola?i?i su male tekstualne datoteke koje Vaš internet pretraživa? pohranjuje na Vašem ure?aju kako bi sa?uvao odre?ene podatke ili slikovne podatke, poput piksela. Slede?i put kada posetite naš vebsajt na istom ure?aju, informacije sa?uvane u Kola?i?ima kasnije ?e se preneti na naš vebsajt.

Kroz sa?uvane i vra?ene podatke, odgovaraju?a internet stranica prepoznaje da ste joj ve? pristupili i posetili je putem internet pretraživa?a koji upotrebljavate na tom ure?aju.

Ovaj vebsajt koristi slede?e vrste Kola?i?a, ?iji su opseg i funkcionalnost objašnjeni u nastavku:

 • Strogo neophodni kola?i?i (tip A)
 • Kola?i?i za funkcionalnost i performanse (tip B)
 • Kola?i?i zasnovani na saglasnosti (npr. marketing) (tip C)

Dodatne informacije o vrstama Kola?i?a koje se koriste na ovom vebsajtu nalaze se u daljem tekstu ove Politike privatnosti.

2.1.1. Strogo neophodni kola?i?i (tip A)

Strogo neophodni kola?i?i garantuju funkcionalnosti bez kojih ne možete ispravno da koristite naš vebsajt.  To zna?i da ?e sve informacije sa?uvane u ovim Kola?i?ima biti vra?ene na naše internet stranice.

Upotreba strogo neophodnih kola?i?a na našim internet stranicama je mogu?a bez vaše saglasnosti. Iz tog razloga, strogo neophodni kola?i?i ne mogu se aktivirati ni deaktivirati pojedina?no. Me?utim, možete deaktivirati kola?i?e u vašem internet pretraživa?u u bilo koje vreme.

Pravni osnov: ?lan 12. stav 1. ta?ka 2. Zakona o li?nim podacima.

2.1.2 Kola?i?i za funkcionalnost i performanse (tip B)

Kola?i?i za funkcionalnost omogu?avaju našem vebsajtu da sa?uva ve? dostavljene informacije (kao što su registrovano ime) te Vam mogu ponuditi poboljšane i personalizovane funkcije na osnovu tih informacija. Ovi kola?i?i prikupljaju i pohranjuju samo anonimne podatke kako ne bi mogli da prate Vaša kretanja na drugim vebsajtovima.

Kola?i?i performansi prikupljaju informacije o tome kako se naše Internet stranice upotrebljavaju kako bi se poboljšala njihova atraktivnost, sadržaj i funkcionalnost. Ovi kola?i?i nam pomažu, na primer, kako bismo utvrdili jesu li i koje stranice našeg vebsajta pose?ivane, te za koje su korisnici sadržaja posebno zainteresovani. Posebno beležimo broj poseta vebsajtu, broj pose?enih stranica vebsajta, vreme provedeno na našem vebsajtu, redosled pose?enih stranica, koji su Vas pretraženi pojmovi doveli do nas, zemlje, regije i, ako je primenjivo, grad iz kojeg se pristupa i udeo mobilnih ure?aja koji pristupaju našim internet stranicama. Tako?e beležimo kretanja, klikove i listanja pomo?u kompjuterskog miša kako bismo razumeli koja su podru?ja našeg vebsajta od posebnog interesa za korisnike. IP adresa Vašeg kompjutera prenesena iz tehni?kih razloga automatski postaje anonimna i ne dopušta da donosimo zaklju?ke o pojedina?nom korisniku.

Pravni osnov: ?lan 12. stav 1. ta?ka  6. Zakona o li?nim podacima.

2.1.3 Kola?i?i zasnovani na saglasnosti (tip C)

Kola?i?i koji nisu strogo neophodni (vrsta A) niti su u pitanju kola?i?i za funkcionalnost ili performanse (vrsta B), koristi?e se samo uz Vašu izri?itu saglasnost, npr. kola?i?i za oglašavanje.

Marketing kola?i?i dolaze od spoljnih kompanija za oglašavanje (kola?i?i tre?e strane) i koriste se za prikupljanje informacija o internet stranicama koje je korisnik posetio kako bi se stvorilo ciljano oglašavanje za korisnika.

Isklju?ivanje kola?i?a koji se koriste za oglašavanje na mreži

Tako?e možete upravljati mnogim kola?i?ima kompanija koji se koriste za oglašavanje na mreži putem alata za izbor potroša?a koji su izra?eni u programima samoregulacije u mnogim zemljama, kao što su ameri?ki program https://www.aboutads.info/choices/ ili EU program http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices.

U bilo kom trenutku možete povu?i Vaš pristanak za koriš?enje kola?i?a koji su zasnovani na saglasnosti (vrsta C) sa dejstvom za ubudu?e, tako da prilagodite postavke kola?i?a.

Pravni osnov: ?lan 12. stav 1. ta?ka 1. Zakona o li?nim podacima.

2.1.4 Upravljanje i brisanje svih kola?i?a

Internet pretraživa? možete da podesite tako da se kola?i?i uglavnom ne mogu uskladištiti u Vašem ure?aju i / ili ?e Vas svaki put pitati jeste li saglasni da kola?i?i budu omogu?eni. Tako?e možete da u bilo kom trenutku izbrišete ponovno omogu?ene kola?i?e. Možete da saznate detaljnije kako sve to funkcioniše putem opcije pomo?i Vašeg internet pretraživa?a.

Imajte na umu da potpuno deaktiviranje kola?i?a može dovesti do funkcionalnih ograni?enja našeg vebsajta.

2.2 Analitika internet stranica (Google Analytics)

Ovaj vebsajt koristi Google Analytics, servis kompanije Google („Google“) za analizu internet stranica. Google Analytics upotrebljava specifi?nu vrstu kola?i?a koji se skladišti na Vašem kompjuteru i omogu?ava analizu Vašeg koriš?enja našeg vebsajta. Informacije o Vašem koriš?enju ovih internet stranica, a koje se generišu putem kola?i?a, obi?no se šalju na Google-ov server u Sjedinjenim Ameri?kim Državama i tamo se ?uvaju.

Želeli bismo da naglasimo da je primena Google Analytics proširena na ovom vebsajtu  kako bi uklju?ila i kod „gat._anonymizeIp();“ kako bi se obezbedilo anonimno snimanje IP adresa (takozvano IP maskiranje). Zbog anonimizacije IP adresa na ovom vebsajtu, Vašu IP adresu Google skra?uje na teritoriji Evropske unije i država ?lanica Evropske ekonomske zone. Samo u izuzetnim slu?ajevima se cela IP adresa šalje na Google-ov server u Sjedinjenim Ameri?kim Državama i tamo se skra?uje. Google je obuhva?en EU-SAD sporazumom Privacy Shield.

Google upotrebljava ove informacije u naše ime kako bi analizirao Vašu upotrebu ovog vebsajta sa svrhom sastavljanja izveštaja o aktivnostima na ovom vebsajtu i kako bi pružio dodatne usluge u vezi sa koriš?enjem internet stranica i interneta. Radi ostvarenja ove svrhe, Google može tako?e da prenese te informacije dole-navedenim tre?im licima. IP adresa koju vaš internet pretraživa? šalje ne spaja se u kontekstu usluge Google Analytics-a sa ostalim podacima Google-a.

Možete da onemogu?ite skladištenje kola?i?a odre?enim podešavanjem pomo?u softvera Vašeg internet pretraživa?a. Osim toga, možete onemogu?iti Google-u da snima podatke koji se odnose na Vašu upotrebu vebsajta, koje je kola?i? generisao (što uklju?uje i IP adresu) i da obra?uje ove podatke, i to preuzimanjem i instaliranjem dodataka (plug-ins) internet pretraživa?a koji su dostupni na ovom linku.

Podaci o tre?im licima: Google Dublin, Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dablin 4, Irska, Fax: +353 (1) 436 1001.

Uslovi pružanja usluge Google Analytics:
https://www.google.com/analytics/terms/gb.html, Opšti pregled pravila o bezbednosti i privatnosti Google Analytics:

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en, kao i Google-ova Pravila privatnosti: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Ovaj vebsajt koristi Google Analytics za analizu protoka posetilaca nezavisno od vrste ure?aja, i to na osnovu korisni?kog identifikacionog broja (ID). Možete da onemogu?ite pra?enje Vašeg koriš?enja više ure?aja na Vašem Google nalogu u delu „My information“, „Personal information“.

Trajanje kola?i?a: do 12 meseci (ovo se odnosi samo na kola?i?e koji su postavljeni na ovom vebsajtu).

Maksimalni rok ?uvanja podataka: do 26 meseci.

Pravni osnov: ?lan 12. stav 1. ta?ka 6. Zakona o li?nim podacima.

2.2.1. Funkcije oglašavanja putem usluge Google Analytics

Ako ste saglasni sa upotrebom funkcija oglašavanja putem usluge Google Analytics, ovaj vebsajt ?e, osim standardnih funkcija, koristiti proširene funkcije usluge Google Analytics. Funkcije oglašavanja usluge Google Analytics implementirane na ovoj web-lokaciji uklju?uju demografske podatke usluge Google Analytics i izveštavanje o interesovanjima posetilaca ovog vebsajta.

Zajedno koristimo kola?i?e prve strane (npr. Kola?i?i Google Analytics-a) i kola?i?e tre?e strane (npr. DoubleClick kola?i?i) kako bismo u anonimnom i agregatnom obliku ocenili demografske karakteristike i interesovanja posetilaca našeg vebsajta. Koristimo ove informacije kako bismo poboljšali naš vebsajt

Možete da spre?ite u?eš?e u ovom postupku pra?enja na razli?ite na?ine: a) podešavanjem softvera internet pretraživa?a u skladu sa tim; b) putem postavki Google oglasa na ovom linku; c) podešavanjem Vaših postavki kola?i?a kliknite ovde. Imajte na umu da u tom slu?aju možda ne?ete mo?i da koristite sve funkcije ove ponude.

Maksimalni rok ?uvanja podataka: do 26 meseci.
Pravni osnov: ?lan 12. stav 1. ta?ka 1. Zakona o li?nim podacima.

2.3. Dodaci („plugins“) za društvene mreže

Dodaci za društvene mreže („pluginovi“) se upotrebljavaju na našim internet stranicama, naro?ito plugin za Facebook, pri ?emu vebsajtom facebook.com upravlja Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, SAD. Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dablin 2, Irska, je odgovoran za Facebook.com u Evropi. Ovi dodaci su obi?no ozna?eni logotipima Facebook-a.

Iz razloga vezanih za privatnost podataka, odlu?ili smo da našem vebsajtu  ne koristimo neposredne dodatke za društvene mreže. Umesto toga, upotrebljavamo tzv. JetPack rešenje. JetPack je rešenje kompanije Automattic Inc., 60 29th Street #343,San Francisco, CA 94110,United States of America.

Pomo?u JetPacka, u mogu?nosti smo da odredimo kada i da li ?e se uopšte podaci slati operatoru konkretne društvene mreže. Iz tog razloga, nema automatskog prenosa podataka društvenim mrežama kao što su Facebook, Linkedin ili Twitter kada jednom pristupite našim internet stranicama. Podaci ?e se prenositi društvenim mrežama jedino ako stvarno kliknete na odre?eno dugme društvene mreže. U tom slu?aju, Vaš internet pretraživa?  uspostavlja vezu sa serverima konkretne društvene mreže. Klikom na konkretno dugme (npr. „Prosledi dalje“, „Podeli“ ili „Podeli s prijateljima“) pristajete da Vaš internet pretraživa? stvori vezu sa serverima odgovaraju?ih društvenih mreža i da prenosi podatke o koriš?enju operatoru konkretne društvene mreže i obrnuto. Mi nemamo nikakvu kontrolu nad prirodom i obimom podataka koji tada prikupljaju društvene mreže.

Operatori društvenih mreža skladište podatke prikupljene o Vama u obliku korisni?kog profila i upotrebljavaju ih u svrhu oglašavanja, istraživanja tržišta i/ili dizajniranja svojih internet stranica na osnovu potražnje. Takva vrsta obrade sprovodi se naro?ito (tako?e i za neprijavljene korisnike) za prikazivanje oglašavanja na osnovu potražnje (tzv. „demand-fair“), kao i radi informisanja ostalih korisnika društvene mreže o Vašim aktivnostima na našim internet stranicama. Imate pravo da prigovorite stvaranju takvih korisni?kih profila, s tim da morate da kontaktirate pružaoce konkretnog dodatka za društvene mreže kako biste ostvarili ovo pravo.

Pomo?u tih dodataka, pružamo priliku interakcije s društvenim mrežama i ostalim korisnicima, tako da možemo da poboljšamo našu ponudu i u?inimo je zanimljivijom za Vas kao našeg korisnika.

Podaci se  prenose bez obzira na to da li imate nalog kod konkretnog pružaoca dodatka i jeste li prijavljeni tamo. Ako ste prijavljeni kod konkretnog pružaoca dodatka, Vaši podaci koje smo prikupili ?e biti prosle?eni direktno Vašem postoje?em nalogu kod pružaoca dodatka. Ako kliknete na dugme za aktivaciju i, na primer, povežete se sa internet stranicom, pružalac dodatka tako?e ?e sa?uvati ove informacije u Vašem korisni?kom nalogu i podeliti ih javno s Vašim kontaktima. Preporu?ujemo da se redovno odjavljujete nakon upotrebe društvene mreže, naro?ito pre aktiviranja dugmeta, jer ?ete na taj na?in izbe?i snimanje u svoj profil koji se nalazi kod pružaoca dodatka.

Za više informacija o svrsi i obimu prikupljanja podataka i njihove dalje obrade od strane pružaoca dodatka, molimo da pogledate politike privatnosti ovih pružalaca koji su navedeni ispod. Oni ?e Vam tako?e pružiti dodatne informacije o Vašim pravima u tom smislu i mogu?nostima podešavanja opcija kako biste zaštitili svoju privatnost.

 1. Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, Kalifornija 94304, SAD; http://www.facebook.com/policy.php za više informacije o prikupljanju podataka: http://www.facebook.com/help/186325668085084, http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications kao i http://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo Facebook je obuhva?en sporazumom EU-SAD Štit privatnosti (Privacy Shield), https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.
 2. Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, Kalifornija 94043, SAD; https://www.google.com/policies/privacy/partners/?hl=de. Google je obuhva?en sporazumom EU-SAD Štit privatnosti (Privacy Shield), https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework

2.4. Prijava putem društvenih mreža

Da biste se registrovali i prijavili na Vaš korisni?ki nalog, imate mogu?nost autentifikacije s postoje?im profilom na jednoj od slede?ih društvenih mreža, Facebook ili Google+, kao i, na kraju, mogu?nost registracije ili prijavljivanja.

U tu svrhu, na stranici za registraciju ili stranici za prijavu prona?i ?ete odgovaraju?i simbol  društvenih mreža koje naš vebsajt podržava. Pre uspostavljanja veze s pružaocima usluge, potreban je Vaš pristanak na postupak i prenos podataka opisan u nastavku:

Klikom na odgovaraju?i simbol otvara se novi prozor (tzv. aplikacija) u kojem se morate prijaviti sa svojim podacima za prijavu na društvenoj mreži. Nakon što se uspešno prijavite, društvena mreža ?e Vas obavestiti koji ?e nam podaci biti prosle?eni za proveru autenti?nosti kao deo postupka registracije ili prijave. Ako se složite s ovim prenosom podataka, polja koja su nam potrebna za registraciju popuni?e se prenesenim podacima. Informacije koje tražimo za registraciju ili prijavu su (i) Vaše ime i prezime i (ii) Vaša adresa e-pošte.

Isklju?ivo nakon Vašeg izri?itog pristanka na koriš?enje prenesenih i traženih podataka, Vaši ?e podaci biti sa?uvani i upotrebljeni za svrhe navedene u ovoj Politici privatnosti. Ne postoji veza van procesa provere autenti?nosti izme?u Vašeg korisni?kog naloga kod nas i Vašeg naloga na odgovaraju?oj društvenoj mreži.

Da biste izvršili postupak provere autenti?nosti za registraciju i prijavu, vaša IP adresa prenosi se serverima odgovaraju?ih društvenih mreža. Nemamo uticaj na svrhu i obim prikupljanja podataka i na njihovu dalju obradu na tim serverima. Za dodatne informacije pro?itajte podatke o zaštiti podataka konkretnog pružaoca usluga:

 1. Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, Kalifornija 94304, SAD; http://www.facebook.com/policy.php više informacija o prikupljanju podataka: http://www.facebook.com/help/186325668085084, http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications kao i http://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo Facebook je obuhva?en sporazumom EU-SAD Štit privatnosti (Privacy Shield), https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.
 2. Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, Kalifornija 94043, SAD; https://www.google.com/policies/privacy/partners/?hl=de. Google je obuhva?en sporazumom EU-SAD Štit privatnosti (Privacy Shield), https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

2.6. Internet oglašavanje

2.6.1. Google Ads (prethodno Google Adwords)

2.6.1.1. Google Ads konverzije

Ne koristimo Google Ads usluge, ali ostavljamo mogu?nost da ih koristimo u budu?nosti. U tom slu?aju ?emo promeniti ovaj odeljak politike privatnosti i glasi?e:

kako bismo skrenuli pažnju na naše atraktivne ponude uz pomo? materijala za oglašavanje (tzv. Google Ads) na spoljnim vebsajtovima. U odnosu na podatke reklamnih kampanja, možemo da odredimo  koliko su uspešne pojedine mere oglašavanja. Hteli bismo da Vam prikazujemo oglase koji su Vam interesantni, kako bismo naš vebsajt u?inili zanimljivijim, te kako bismo verodostojno izra?unali troškove oglašavanja.

Google dostavlja reklamne materijale putem takozvanih “pružalaca usluga oglašavanja”. U tu svrhu upotrebljavamo kola?i?e pružalaca usluga oglašavanja, pomo?u kojih se mogu meriti odre?eni parametri za merenje uspeha, kao što je umetanje oglasa ili broj klikova korisnika. Ako pristupite našem vebsajtu preko Google oglasa, Google Ads pohranjuje kola?i? na Vaš ure?aj. Ovi kola?i?i obi?no isti?u  nakon 30 dana i nisu namijenjeni da Vas li?no identifikuju. Za ovaj kola?i?, jedinstvena identifikaciona oznaka kola?i?a, broj pojavljivanja oglasa po položaju (u?estalost), broj pojmova po postavljanju oglasa (u?estalost), poslednji pojam (bitan za konverziju nakon pregleda), te informacije o isklju?ivanju (oznaka da korisnik više ne želi da bude kontaktiran), obi?no se skladište kao analiti?ke vrednosti.

Ovi kola?i?i omogu?avaju Google-u da prepozna Internet pretraživa?. Ako korisnik poseti odre?ene stranice mesta Ads korisni?ke stranice, a kola?i? pohranjen na njegovom ure?aju nije istekao, Google i korisnik mogu da prepoznaju da je korisnik kliknuo oglas i preusmeriti ga na ovu stranicu. Svakom Ads korisniku dodeljuje se drugi kola?i?. Kola?i?i se stoga ne mogu pratiti putem internet stranica Ads korisnika. Ne prikupljamo i ne obra?ujemo bilo koje li?ne podatke u gore navedenim merama oglašavanja. Od Google-a primamo samo statisti?ke procene. Na osnovu tih procena možemo da prepoznamo koja je od mera oglašavanja posebno efikasna. Ne primamo nikakve druge podatke od upotrebe reklamnog materijala; ne možemo da identifikujemo korisnike na osnovu tih podataka.

Zbog upotrebe marketinških alata, pretraživa? automatski pokre?e direktnu vezu s Google serverom. Nemamo uticaj na obim i dalju upotrebu podataka koje Google prikuplja upotrebom ovog alata, te Vas obaveštavamo prema našim saznanjima: integracijom Ads konverzije, Google prima podatke da ste se pozvali na internet stranicu koja odgovara našoj ili ste kliknuli na naš oglas. Ako ste registrovani za Google-ovu uslugu, Google može povezati Vašu posetu s Vašim nalogom. ?ak i ako niste registrovani na Google-u ili se niste prijavili, mogu?e je da serveri mogu dobiti i sa?uvati Vašu IP adresu.

2.6.1.2 Google Ads remarketing

Uz Google Ads uslugu koristimo funkciju remarketinga. Funkcija nam omogu?ava da korisnicima naših internet stranica predstavimo oglase na osnovu njihovih interesovanja na drugim web stranicama unutar Google-ove oglašava?ke mreže (putem Google pretraživanja ili YouTube-a, tzv. “Google ads” ili na drugim web stranicama). U tu svrhu analizira se interakcija korisnika na našoj web stranici, npr. šta interesuje korisnika, kako bi se korisnicima moglo prikazati ciljano oglašavanje ?ak i nakon posete našoj web stranici na drugim stranicama. Da bi to bilo mogu?e, Google u pretraživa?u ?uva broj korisnika koji posete odre?ene Google-ove usluge ili web stranice unutar Google Display mreže. Taj broj, poznatiji kao “kola?i?”, koristi se za beleženje poseta korisnika. Broj se koristi za jedinstveno prepoznavanje internet pretraživa?a na odre?enom ure?aju, a ne za prepoznavanje osobe; li?ni podaci se ne skladište.

Možete spre?iti u?eš?e u ovom postupku pra?enja na razli?ite na?ine: a) podešavanjem softvera pretraživa?a u skladu s tim, posebno blokiranjem kola?i?a tre?e strane, ne?ete primati oglase od tre?ih pružalaca usluga; b) isklju?ivanjem kola?i?a za pra?enje konverzije podešavanjem pretraživa?a tako da su kola?i?i blokirani domenom www.googleadservices.com, https://www.google.de/settings/ads, ova se postavka briše kada izbrišete kola?i?e; c) deaktiviranjm oglasa zasnovanih na interesu pružalaca usluga koji su deo kampanje za samoregulaciju “O oglasima” putem linka http://www.aboutads.info/choices, postavke koja se briše kada izbrišete kola?i?e; d) trajnim deaktiviranjem  Firefoxa, Internet Explorera ili Google Chrome-a u Vašim pretraživa?ima putem linka http://www.google.com/settings/ads/plugin, e) podešavanjem  postavki kola?i?a u skladu s tim (kliknite ovde). Imajte na umu da u tom slu?aju možda ne?ete mo?i u celosti da koristite sve funkcije ove ponude.

Više informacija o svrsi i obimu prikupljanja i obrade podataka od strane Google-a potražite u pravilima o privatnosti. Tu ?ete tako?e prona?i dodatne informacije o Vašim pravima i mogu?nostima podešavanja opcija kako biste zaštitili Vašu privatnost:

https://www.google.de/intl/de/policies/privacy; Google je regulisan sporazumom EU-SAD Štit privatnosti (Privacy Shield), https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Alternativno, na?i ?ete i više informacija na internet stranici Inicijative za mrežno oglašavanje (NAI) na adresi http://www.networkadvertising.org.

Upotrebljeni kola?i?i: tip C. Za dodatne informacije pogledajte deo Kola?i?i.

Trajanje kola?i?a: do jednog (1) meseca (ovo se odnosi samo na kola?i?e postavljene na ovom vebsajtu).

2.6.2. Google Remarketing

Nadalje, upotrebljavamo aplikaciju Google Remarketing kako bismo Vas ponovo kontaktirali u periodu od 12 meseci. Uz ovu aplikaciju nakon posete našem vebsajtu, naši se oglasi mogu prikazati kada nastavite da koristite internet. To se vrši pomo?u kola?i?a, koji se koriste za beleženje i procenu Vašeg korisni?kog ponašanja od strane Google-a prilikom poseta raznim internet stranicama. Na taj na?in Google može utvrditi Vaše prethodne posete našem vebsajtu. Prema Google-ovim vlastitim izjavama, Google ne spaja podatke prikupljene u kontekstu remarketinga s Vašim li?nim  podacima koje Google može da skladišti. Prema Google-u, naro?ito se pseudonimizacija koristi za remarketing.

Upotrebljeni kola?i?i: tip C. Za dodatne informacije pogledajte deo Kola?i?i.

Pravni osnov: ?lan 12. stav 1. ta?ka 1. Zakona o li?nim podacima.

2.6.3. Campaign Manager (prethodno DoubleClick)

Ovaj vebsajt tako?e koristi Google-ov alat za online marketing Campaign Manager. Campaign Manager upotrebljava kola?i?e za prikaz oglasa koji su bitni za korisnike, poboljšanje izveštavanja o sprovo?enju kampanje ili spre?avanje korisnika da više puta pregledaju iste oglase. Google koristi identifikaciju kola?i?a kako bi se pratilo koji se oglasi prikazuju u kojem pretraživa?u i kako bi se spre?ilo prikazivanje oglasa više od jednog puta. Osim toga, Campaign Manager može upotrebljavati identifikaciju kola?i?a za prikupljanje konverzija povezanih sa zahtevima za oglase. To je slu?aj, na primer, kada korisnik vidi Campaign Manager oglas i kasnije poseti internet stranicu oglašiva?a s istim pretraživa?em i tamo nešto kupuje. Prema Google-u, Campaign Manager kola?i?i ne sadrže nikakve li?ne podatke.

Vaš pretraživa? automatski uspostavlja direktnu vezu s Google-ovim serverom nakon posete našoj Internet stranici. Nemamo uticaj na koli?inu i dalju upotrebu podataka prikupljenih od strane Google-a upotrebom ovog alata, te Vas stoga obaveštavamo prema našim saznanjima: integracijom usluge Campaign Manager, Google prima informacije da ste se pozvali na internet stranicu koja odgovara našoj ili ste kliknuli na naš oglas. Ako ste registrovani za Google-ovu uslugu, Google može povezati Vašu posetu s Vašim nalogom. ?ak i ako niste registrovani na Google-u ili se niste prijavili, mogu?e je da pružaoci usluga mogu dobiti i sa?uvati Vašu IP adresu.

Pritom, Campaign Manager (DoubleClick Floodlight) kola?i?i omogu?avaju nam da proverimo da li preduzimate odre?ene radnje na našim internet stranicama nakon pregledavanja jednog od naših prikaza / video oglasa na Google-u ili drugim platformama putem usluge Campaign Manager ili klikom na jedan od njih (pra?enje konverzija). Campaign Manager upotrebljava taj kola?i? za razumevanje sadržaja s kojim ste stupili u interakciju na našim internet stranicama kako bismo Vam kasnije mogli poslati ciljano oglašavanje.

Možete da spre?ite u?eš?e u ovom postupku pra?enja na razli?ite na?ine: a) podešavanjem softvera pretraživa?a u skladu s tim, posebno blokiranjem kola?i?a tre?e strane, ne?ete primati oglase od tre?ih pružalaca usluga; b) isklju?ivanjem kola?i?a za pra?enje konverzije podešavanjem pretraživa?a tako da su kola?i?i blokirani domenom www.googleadservices.com, https://www.google.de/settings/ads, ova se postavka briše kada izbrišete kola?i?e; c) deaktiviranjem  oglasa zasnovanih  na interesu pružalaca usluga koji su deo kampanje za samoregulaciju “O oglasima” putem linka  http://www.aboutads.info/choices, postavke koja se briše kada izbrišete kola?i?e; d) trajnim deaktiviranjem  Firefoxa, Internet Explorera ili Google Chrome-a u Vašim pretraživa?ima putem linka http://www.google.com/settings/ads/plugin ili e) podešavanjem Vaših postavki kola?i?a (kliknite ovde). Imajte na umu da u tom slu?aju možda ne?ete mo?i u celosti da koristite sve funkcije ove ponude.

Osim toga, možete onemogu?iti da Google prikuplja podatke koje generišu kola?i?i, a odnose se na Vašu upotrebu internet stranica i obradu tih podataka od strane Google-a preuzimanjem i instaliranjem dodatka pretraživa?a koji je dostupan pod stavkom “Postavke ekrana”, “Dodatak za deaktiviranje Campaign Manager” na adresi https://support.google.com/adsense/answer/142293?hl=en.

Dodatne informacije o Campaign Manager-u od Google-a dostupne su na adresi https://www.google.de/doubleclick, kao i za obradu podataka generalno na Google-u: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy; Alternativno, na?i ?ete i više informacija na internet stranici Inicijative za mrežno oglašavanje (NAI) na adresi http://www.networkadvertising.org. Google je regulisan EU-SAD sporazumom Štit privatnosti (Privacy Shield), https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Upotrebljeni kola?i?i: tip B i tip C. Za dodatne informacije pogledajte deo Kola?i?i.

Pravni osnov: ?lan 12. stav 1. ta?ke 1. i 6. Zakona o li?nim podacima.

2.6.4 Adform

Ovaj vebsajt tako?e koristi alat za online marketing Adform kompanije Adform Nema?ka GmbH. Adform upotrebljava kola?i?e za prikazivanje oglasa koji su relevantni za korisnike, poboljšanje izveštavanja o sprovo?enju kampanje ili spre?ava prikazivanja istog oglasa više od jednom. Adform koristi kola?i?e kako bi se pratilo koji se oglasi prikazuju u kojem pretraživa?u i kako ih ne bi prikazivali više puta. Osim toga, Adform može upotrebljavati kola?i?e za prikupljanje konverzija povezanih sa zahtevima za oglase. To je slu?aj, na primer, kada korisnik vidi oglas Adform, a kasnije poseti web stranicu oglašiva?a s istim pretraživa?em i nešto kupi. Prema Adformu, kola?i?i ne sadrže nikakve li?ne podatke, kao što su adresa e-pošte, ime ili adrese.

Vaš pretraživa? automatski uspostavlja direktnu vezu s Adform serverom nakon što posetite našu web stranicu. Nemamo uticaj na koli?inu i dalju upotrebu podataka prikupljenih putem Adforma i zato vas obaveštavamo prema našim saznanjima: integracijom Adforma, Adform prima informacije da ste se pozvali na internet stranicu koja odgovara našoj ili ste kliknuli na naš oglas.
Osim toga, Adform kola?i?i omogu?avaju nam da shvatimo jeste li izvršili odre?ene radnje na našim web-lokacijama nakon pregledavanja jednog od naših prikaznih video-oglasa na Adformu ili drugim platformama putem Adforma ili klikom na jedan (pra?enje konverzije). Adform koristi ovaj kola?i? za razumevanje sadržaja s kojim ste bili u interakciji na našim web stranicama kako bismo Vam kasnije mogli posvetiti ciljano oglašavanje.

Možete da spre?ite svoje u?eš?e u ovom postupku pra?enja na razli?ite na?ine: a) podešavanjem softvera pretraživa?a u skladu sa tim, posebno blokiranjem  kola?i?a tre?e strane, ne?ete primati oglase od tre?ih pružalaca usluga; b) deaktiviranjem kola?i?a iz Adforma putem pretraživa?a  na https://site.adform.com/privacy-center/platform-privacy/opt -out/; c) podešavanjem postavki kola?i?a (kliknite ovde [Link]). Imajte na umu da u tom slu?aju možda ne?ete mo?i da koristite sve funkcije u celosti.
Više informacija o Adformu potražite na adresi https://site.adform.com/, a u vezi sa zaštitom podataka na adresi Adform Germany GmbH: https://site.adform.com/privacy-center/overview.

Upotrebljeni kola?i?i: tip C. Za dodatne informacije pogledajte deo o Kola?i?ima.
Pravni osnov: ?lan 12. stav 1. ta?ka 1. Zakona o li?nim podacima.

2.6.5. Facebook Custom Audiences (“Facebook Pixel”)

Ovaj vebsajt tako?e koristi funkciju remarketinga “Prilago?ena publika” kompanije Facebook Inc. (“Facebook”) kako bismo Vas ponovo kontaktirali u roku od 12 meseci. To korisnicima internet stranice omogu?ava da vide oglase u skladu sa njihovim interesovanjima (“Facebook oglasi”) kada pose?uju društvenu mrežu Facebook ili druge internet stranice.

Vaš pretraživa? automatski uspostavlja direktnu vezu s Facebook serverom. Nemamo uticaj na obim i dalju upotrebu podataka prikupljenih od strane Facebook-a koriš?enjem ovog alata i zato Vas obaveštavamo prema našim saznanjima: integracijom Facebook Custom Audience, Facebook prima informaciju da ste se pozvali na internet stranicu koja odgovara našoj ili ste kliknuli na naš oglas. Ako ste registrovani za Facebook uslugu, Facebook može povezati Vašu posetu sa Vašim nalogom. ?ak i ako niste registrovani  na Facebook-u ili se niste prijavili, mogu?e je da pružalac usluga može dobiti i sa?uvati Vašu IP adresu i ostale podatke za identifikaciju.

Funkcija “Facebook Custom Audiences” može se deaktivirati u postavkama kola?i?a [link] i za prijavljene korisnike na adresi https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#_.

Upotrebljeni kola?i?i: tip B i tip C. Za dodatne informacije pogledajte deo Kola?i?i.

Pravni osnov: ?lan 12. stav 1. ta?ke 1. i 6. Zakona o li?nim podacima.

2.7. Google Tag Manager

Ovaj vebsajt koristi Google Tag Manager. Ova usluga omogu?ava  upravljanje oznakama internet stranica putem interfejsa. Google Tag Manager implementira samo oznake. To zna?i da se ne koriste kola?i?i i ne prikupljaju li?ni podaci. Google Tag Manager pokre?e druge oznake koje pak po potrebi prikupljaju podatke. Me?utim, Google Tag Manager ne poseže za tim podacima. Ako je na nivou domena ili kola?i?a izvršena deaktivacija, ona ostaje validna za sve oznake pra?enja ukoliko je implementirana s Google Tag Managerom.

3. Prikupljanje i dalja obrada li?nih podataka u vezi sa pružanjem dodatno ponu?enih usluga (online i offline)

Osim ?isto informativne upotrebe našeg vebsajta, nudimo i razli?ite usluge radi ?ijeg pružanja obra?ujemo Vaše li?ne podatke, kako je navedeno u daljem tekstu ovog odeljka 3. ove Politike privatnosti.

Ukoliko u tom cilju angažujemo spoljne pružaoce usluga, njih biramo i angažujemo pažljivo, oni su obavezni da postupaju u skladu sa našim instrukcijama i redovno se proveravaju. Tako?e, Vaše li?ne podatke možemo da otkrijemo i tre?im licima koji su naši partneri u organizovanju, odnosno sprovo?enju promocija, nagradnih igara i sli?nih aktivnosti.

Imaju?i u vidu da navedena lica mogu imati i sedište van zemlje Vašeg prebivališta, može do?i i do iznošenja Vaših podataka iz zemlje Vašeg prebivališta, uklju?uju?i i iznošenje u zemlje van Evropske ekonomske zone. Dodatne informacije o tome slede u nastavku.

Iako je, kako je ve? navedeno u ta?ki 1.2. ove Politike privatnosti, kompanija Beiersdorf rukovalac podataka u pogledu obrade Vaših li?nih podataka koja se vrši u vezi sa Vašim pristupom ovom vebsajtu i njegovim daljim koriš?enjem, ona nije nužno rukovalac podataka kada je u pitanju obrada koju podrazumeva pružanje dole-opisanih usluga. U tom slu?aju, rukovalac podataka je ve? imenovan, npr. u podnožju / potpisu e-pošte ili kartice kampanje, to lice je rukovalac podataka u skladu sa ?lanom 4. stav 1. ta?ka 8. Zakona o li?nim podacima.

3.1. Kontakt

Kada nas kontaktirate ili komunicirate s nama, npr. putem e-maila ili putem kontakt obrasca na našem vebsajtu, podaci koje navedete (Vaša adresa e-pošte, ako je primenjivo Vaše ime i Vaš telefonski broj i/ili li?ni podaci navedeni tokom konkretne  komunikacije) bi?e sa?uvani i obra?eni s naše strane kako bismo odgovorili na Vaša pitanja, zahteve ili u svrhu poslovne korespondencije. Brišemo podatke koji se pojavljuju u ovom kontekstu nakon što njihovo ?uvanje više nije potrebno, osim ako postoje zakonske obaveze zadržavanja ili se moraju poštovati odre?eni rokovi.

U slu?aju upita potroša?a putem internog alata za upravljanje potrošnjom, li?ni podaci obi?no ?e se izbrisati nakon jedne godine. Izuzetno, podaci ?e se ?uvati duže ako su podaci potrebni za uspostavljanje, izvršavanje ili odbranu pravnih zahteva.

Prilikom obrade podataka koji se pojavljuju tokom komunikacije, imamo legitiman interes za obradu podataka u skladu sa zakonskim zahtevima, za internu proveru ili u skladu sa  odgovaraju?im zahtevom za komunikaciju. Kako bismo se borili protiv terorizma, zakon nas može obavezivati da izvršimo pore?enje s popisima sankcija. Ukoliko je to slu?aj, obra?ivali bismo Vaše podatke i da bismo ispunili takve zakonske zahteve. Tako?e, u meri u kojoj je to dozvoljeno primenjivim propisima, obra?ujemo Vaše podatke u grupi Beiersdorf za prevenciju i istragu prekršaja i drugih kažnjivih dela, procenu i kontrolu rizika, za internu komunikaciju i u odgovaraju?e administrativne svrhe. Možete se suprotstaviti ovoj obradi, kako je navedeno u odeljku 4. ove Politike privatnosti.

Prikupljene podatke prenosimo relevantnim internim odeljenima za obradu i drugim povezanim društvima unutar grupe Beiersdorf ili spoljnim pružaocima usluga, ugovornim obra?iva?ima (npr. hosting, pružaoci  usluga pozivnog centra) radi ostvarivanja relevantnih ciljeva (uspostavljanje kontakata, dopisivanje povezano s poslovanjem i briga o korisnicima). Platforma / pružaoci usluga ima?e pristup li?nim podacima iz tre?ih zemalja (zemlje izvan Evropske ekonomske zone). Radi obezbe?ivanja odgovaraju?e zaštite Vaših li?nih podataka, sa tim pružaocima usluga bi?e zaklju?ene, ukoliko je primenjivo, standardne ugovorne klauzule odobrene od strane srpskog Poverenika za informacije od javnog zna?aja i zaštitu podataka o li?nosti i/ili preduzete druge odgovaraju?e mere kako bi se obezbedilo da konkretna obrada Vaših li?nih podataka bude u skladu sa Zakonom o li?nim podacima.

Pravni osnov: ?lan 12. stav 1. ta?ke 2. i 6. Zakona o li?nim podacima.

3.2 Newsletter

Newsletter sadrži vesti, ponude i dodatne informacije o odabranim markama Beiersdorf. Prijavom  na newsletter, u skladu s Vašim pristankom koji je potreban u svakom pojedina?nom slu?aju, prima?ete personalizovane informacije o proizvodima, uslugama ili predlozima za u?estvovanje u promocijama, kao što su takmi?enja ili ispitivanja proizvoda, i to putem e-pošte ili oglašavanja na vlastitim kanalima ili kanalima tre?ih lica (npr. putem društvenih medija).

Prijavom na newsletter primi?ete bilten prilago?en Vašim potrebama (ukoliko je newsletter “personalizovan”, „individualizovan“, „prilago?en“). Analiziramo Vašu kupovinu i ponašanje prilikom kliktanja na našim internet stranicama ili u newsletteru kako bismo prikupili relevantne informacije.

Bilten se obi?no šalje jednom mese?no (“redovno”). U pojedina?nim slu?ajevima (npr. za posebne radnje) može se i nedeljno slati putem e-pošte.

Tako?e upotrebljavamo mere za ponovni marketing kako bismo Vam pokazali relevantno oglašavanje putem mreže. Dodatne informacije o tome, naro?ito o odgovaraju?im primaocima podataka, možete prona?i pod ta?kom 2.6. „Internet oglašavanje” ove Politike privatnosti.

Podaci ?e biti prosle?eni na našu platformu za upravljanje korisnicima i njima ?e mo?i da pristupe i pružaoci usluga radi podrške i implementacije newslettera. Platforma / hosting provideri ima?e pristup li?nim podacima iz tre?ih zemalja (zemlje van Evropske ekonomske zone). Radi obezbe?ivanja odgovaraju?e zaštite Vaših li?nih podataka, sa tim pružaocima usluga bi?e zaklju?ene, ukoliko je primenjivo, standardne ugovorne klauzule odobrene od strane srpskog Poverenika za informacije od javnog zna?aja i zaštitu podataka o li?nosti i/ili preduzete druge odgovaraju?e mere kako bi se obezbedilo da konkretna obrada Vaših li?nih podataka bude u skladu sa Zakonom o li?nim podacima.

Ti prikupljeni podaci automatski se brišu nakon 18 meseci ako lica na koja se ti podaci odnose ne otvaraju Newsletter-e koji im se šalju u periodu od najmanje 18 uzastopnih meseci. Ako više ne želite da primate newsletter, možete da ga otkažete u bilo kom trenutku. Kliknite na link sadržan u svakom newsletteru, a zatim ?ete biti vo?eni kroz postupak otkazivanja, ili nam pošaljite informaciju o otkazu putem e-pošte.

Pravni osnov: ?lan 12. stav 1. ta?ka 1. Zakona o li?nim podacima.

3.3. Kampanje (npr. nagradne igre, ankete, uzorci proizvoda)

Kada u?estvujete u nagradnim igrama, anketama ili sli?nim kampanjama, koristimo li?ne podatke koje nam date za sprovo?enje kampanje. Dodatne informacije o svrsi njihove obrade možete da prona?ete u pravilima o sprovo?enju konkretne  kampanje.

Prikupljene podatke prenosimo relevantnim internim odeljenjima za obradu i drugim povezanim društvima unutar Beiersdorf grupe ili spoljnim pružaocima usluga, ugovornim obra?iva?ima (npr. hosting, dostava) za potrebe sprovo?enja konkretne kampanje. Platforma / pružaoci usluga ima?e pristup li?nim podacima iz tre?ih zemalja (zemlje izvan Evropske ekonomske zone). Radi obezbe?ivanja odgovaraju?e zaštite Vaših li?nih podataka, sa tim pružaocima usluga bi?e zaklju?ene, ukoliko je primenjivo, standardne ugovorne klauzule odobrene od strane srpskog Poverenika za informacije od javnog zna?aja i zaštitu podataka o li?nosti i/ili preduzete druge odgovaraju?e mere kako bi se obezbedilo da konkretna obrada Vaših li?nih podataka bude u skladu sa Zakonom o li?nim podacima.

Vaši ?e podaci biti izbrisani nakon završne obrade kampanje (pogledajte pravila i uslove u?estvovanja u konkretnoj kampanji), osim ako je to u sukobu sa zakonskim obavezama zadržavanja ili zakonskim ograni?enjima.

Dostavljanje Vaših li?nih podataka je neophodno za izvršenje ugovora. Niste obavezni da date svoje li?ne podatke, njihovo dostavljanje je dobrovoljno. Bitno je, me?utim, da imate u vidu da, ako odlu?ite da ne navedete Vaše podatke, ne?e biti mogu?e Vaše u?eš?e u konkretnoj kampanji.

Dodatne informacije mogu se prona?i u opštim pravilima i i uslovima konkretne kampanje.

Pravni osnov: ?lan 12. stav 1. ta?ka 2. Zakona o li?nim podacima.

3.4. Profil prijave

Prijavom nudimo mogu?nost pisanja ocena i recenzija, kreiranje omiljenih lista, dobijanje newslettera, te da Vam ubudu?e pružamo isklju?ivo personalizovani sadržaj na osnovu Vašeg ponašanja. Vaša saglasnost je uslov za ?uvanje Vaših podataka i njihovo koriš?enje za potrebe istraživanja tržišta i u reklamne svrhe. Tada Vam možemo poslati personalizovano oglašavanje naših proizvoda, odnosno usluga.

Prikupljene podatke prenosimo relevantnim internim odeljenjima za obradu i drugim povezanim društvima unutar grupe Beiersdorf ili spoljnim pružaocima usluga, ugovornim obra?iva?ima (npr. hosting, baza podataka o potroša?ima, marketinškim agencijama, dobavlja?u za pregled) za potrebe istraživanja tržišta i oglašavanja. Platforma / pružaoci usluga ima?e pristup li?nim podacima iz tre?ih zemalja (zemlje izvan Evropske ekonomske zone). Radi obezbe?ivanja odgovaraju?e zaštite Vaših li?nih podataka, sa tim pružaocima usluga bi?e zaklju?ene, ukoliko je primenjivo, standardne ugovorne klauzule odobrene od strane srpskog Poverenika za informacije od javnog zna?aja i zaštitu podataka o li?nosti i/ili preduzete druge odgovaraju?e mere kako bi se obezbedilo da konkretna obrada Vaših li?nih podataka bude u skladu sa Zakonom o li?nim podacima.

Prikupljeni podaci se automatski brišu nakon 24 meseci neaktivnosti osim ako ste pre toga povukli saglasnost za konkretnu obradu Vaših podataka. U slu?aju povla?enja saglasnosti, Vaši ?e podaci biti izbrisani nakon povla?enja saglasnosti, osim ako to nije u skladu s pravnim obavezama ?uvanja podataka ili zakonskim ograni?enjima ili ukoliko za konkretnu obradu postoji drugi pravni osnov. Da biste povukli saglasnost, prijavite se na Vaš korisni?ki nalog i dovršite postupak povla?enja saglasnosti ili nas o povla?enju saglasnosti obavestite e-poštom.

Pravni osnov: ?lan 12. stav 1. ta?ka 1. Zakona o li?nim podacima.

3.5. Isporuke poštom

Kao odabrani kupac, poslovni partner, u?esnik u testiranju proizvoda ili potroša?, tako?e ?ete dobiti pojedina?ne informacije o proizvodima, ponude, novosti i uzorke proizvoda od nas putem pošte (pisma).

To je poseban oblik direktnog marketinga kojim se  poja?ava lojalnost pružanjem ekskluzivnih informacija gore navedenim osobama. Vaša prethodna saglasnost nam je neophodna za sprovo?enja ovog marketinga.

Prenosimo prikupljene podatke relevantnim internim odeljenjima za obradu i drugim povezanim društvima unutar Beiersdorf grupe ili spoljnim pružaocima usluga (npr. pružaocima usluga za upravljanje kupcima / potroša?ima, marketinškim agencijama, pružaocima poštanskih usluga) za potrebe ove vrste oglašavanja. Platforma / pružaoci  usluga ima?e pristup li?nim podacima iz tre?ih zemalja (zemlje van Evropske ekonomske zajednice). Radi obezbe?ivanja odgovaraju?e zaštite Vaših li?nih podataka, sa tim pružaocima usluga bi?e zaklju?ene, ukoliko je primenjivo, standardne ugovorne klauzule odobrene od strane srpskog Poverenika za informacije od javnog zna?aja i zaštitu podataka o li?nosti i/ili preduzete druge odgovaraju?e mere kako bi se obezbedilo da konkretna obrada Vaših li?nih podataka bude u skladu sa Zakonom o li?nim podacima.

Prikupljeni podaci se automatski brišu nakon 24 meseci neaktivnosti osim ako ste pre toga povukli saglasnost za konkretnu obradu Vaših podataka. U slu?aju povla?enja saglasnosti, Vaši ?e podaci biti izbrisani nakon povla?enja saglasnosti, osim ako to nije u skladu s pravnim obavezama ?uvanja podataka ili zakonskim ograni?enjima ili ukoliko za konkretnu obradu postoji drugi pravni osnov. Da biste povukli saglasnost, prijavite se na Vaš korisni?ki nalog i dovršite postupak povla?enja saglasnosti ili nas o povla?enju saglasnosti obavestite e-poštom.

Pravni osnov: ?lan 12. stav 1. ta?ka 1. Zakona o li?nim podacima.

3.6 Ocene i recenzije

Registrovani korisnici našeg vebsajta imaju mogu?nost da pošalju ocene i recenzije o proizvodima, postupcima ili ostale na?ine vrednovanja u sklopu ponude na internet stranicama prema uslovima koriš?enja. Naša je legitimna želja da korisnici slobodno daju svoje mišljenje o proizvodima.

Vaša ocena ?e se objaviti uz vaše korisni?ko ime. Preporu?ujemo da upotrebite pseudonim umesto svog stvarnog imena. Ocene se ne pregledavaju pre objave. Zadržavamo pravo da obrišemo komentare ako tre?a lica imaju prigovor o nezakonitosti tih komentara.

Prosle?ujemo podatke relevantnim internim odeljenjima u svrhu obrade, kao i povezanim društvima unutar Beiersdorf grupe ili spoljnim pružaocima usluga (npr. pružaoci usluge hosting-a, pružaoci usluge upravljanja sadržaja) radi ostvarenja svrhe obrade (objava na internet stranicama).

Komentari se brišu u skladu s opštim uslovima koji važe za konkretan loyalty program.

Pravni osnov: ?lan 12. stav 1. ta?ka 6. Zakona o li?nim podacima.

4. Prava lica ?iji se podaci obra?uju

Kao lice na koje se odnose li?ni podaci koje obra?ujemo, imate slede?a prava u vezi sa tom obradom, pod uslovima i u slu?ajevima predvi?enim Zakonom o li?nim podacima:

 • Pravo da zatražite informacije o obradi Vaših li?nih podataka;
 • Pravo da pristupite Vašim li?nim podacima i pravo da tražite njihovu kopiju;
 • Pravo na ispravku, dopunu i brisanje Vaših li?nih podataka;
 • Pravo na ograni?enje njihove obrade;
 • Pravo na, ukoliko je primenjivo, prijem ili prenos podataka u strukturiranom, uobi?ajeno koriš?enom i elektronski ?itljivom formatu (pravo na prenosivost podataka);
 • Pravo na podnošenje prigovora protiv obrade Vaših li?nih podataka (ukoliko obradu zasnivamo na legitimnom interesu ili ukoliko obradu vršimo za potrebe direktnog marketinga, uklju?uju?i i profilisanje u tim slu?ajevima) i pravo na prekid njihove obrade;
 • Pravo da se na Vas ne primenjuje odluka doneta, ukoliko je primenjivo, isklju?ivo na osnovu automatizovane obrade.

Nadalje, imate i pravo na pravna sredstva predvi?ena Zakonom o li?nim podacima uklju?uju?i pravo na podnošenje pritužbe Povereniku za informacije od javnog zna?aja i zaštitu podataka o li?nosti i pravo na sudsku zaštitu.

Tako?e, ukoliko Vaše li?ne podatke obra?ujemo na osnovu Vaše saglasnosti, imate pravo da tu saglasnost povu?ete u svakom trenutku, s tim da to povla?enje ne uti?e na zakonitost obrade koja je vršena pre povla?enja. U slu?aju povla?enja saglasnosti, presta?emo da obra?ujemo Vaše li?ne podatke za ?iju je obradu pravni osnov bila povu?ena saglasnost, osim ukoliko za konkretnu obradu postoji drugi pravni osnov.

Da biste ostvarili svoja gore-navedena prava (ukoliko su u konkretnom slu?aju primenjiva), kao i ukoliko imate bilo koje pitanje u vezi sa ovom Politikom privatnosti, možete da nam se obratite koriš?enjem podataka za kontakt navedenih na samom po?etku ovog dokumenta (odnosno pod ta?kom 1.2.).

Scroll to Top